مدل M25

m25

مشخصات فنی دستگاه:

(۶)۱۶۰-۱۴۰۰min دور محور ۲۵mm رنج کارگیری
۳۹۰mm قطر میز دستگاه ۸۰mm قطر ستون
۳۷۰-۵۸۰mm اندازه پایه دستگاه ۸۰mm قطر محور
۱/۵kw موتور ۱۸۰mm گلویی
۱۴۸kg وزن ۶۵۰mm فاصله محور تا میز
۱۳۸۰mm ارتفاع ۶۳۰mm فاصله محور تا پایه
MT3 مورس